Omgevingswet in een Oogopslag met Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Omgevingsregeling & invoeringsregels

Internetconsultatie Omgevingswet

Tot 21 december 2018 heeft het Invoeringsbesluit Omgevingswet open gestaan voor internetconsultatie. Het Invoeringsbesluit richt zich op aanvulling van de basis-AMvB’s, het intrekken en wijzigen van andere besluiten en het overgangsrecht.

Met deze drie onderdelen volgt het Invoeringsbesluit de opbouw van de Invoeringswet. Het streven is om het Invoeringsbesluit in het najaar van 2018 in consultatie te brengen.

Aanvulling basis-AMvB’s

Wat betreft de aanvulling van de basisbesluiten gaat het onder meer om de uitwerking van de grondslagen uit de Invoeringswet zoals die voor nadeelcompensatie. Het gaat ook om wijzigingen in huidige regelgeving die nog niet in de basisbesluiten konden worden verwerkt, implementatie van internationale verplichtingen en politieke toezeggingen.

Intrekken en wijzigen van bestaande besluiten

Voorbeelden van nu geldende besluiten die gewijzigd worden zijn het Waterbesluit en het Besluit Erfgoedwet archeologie. Het Besluit ruimtelijke ordening is een van de besluiten die ingetrokken worden. Tezamen gaat het om vele tientallen besluiten.

Overgangsrecht: de bruidsschat

Een in het oog springend onderdeel van het overgangsrecht is de ‘bruidsschat’. Zoals in de toelichting op de Invoeringswet is beschreven, wordt aan elk omgevingsplan een set regels toegevoegd over de onderwerpen die het Rijk loslaat. Denk bijvoorbeeld aan geluid en geur. Deze set regels vormt de bruidsschat. Hiermee wordt een rechtsvacuüm voorkomen en krijgen decentrale overheden de tijd om zelf een afweging over deze onderwerpen te maken.

Ook voor de waterschapsverordening komt een bruidsschat. Voor de provinciale omgevingsverordening is geen bruidsschat nodig. De provincies hebben immers aangegeven hun omgevingsverordeningen direct bij inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld te hebben. Over zowel de bruidsschat als de rest van het Invoeringsbesluit wordt tijdens het opstellen al overleg gevoerd met de stakeholders.

Omgevingswetboek in de praktijk
 
Contact info@omgevingswetboek.nl volg ons op LinkedIn volg ons op Twitter