Omgevingswet in een Oogopslag met Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Omgevingsregeling & invoeringsregels
Omgevingswet Compleet 2018Redactie: mr.dr. J.H.G. van den Broek

Verschenen: februari 2018

 

Met Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting vindt u in één boek de meest actuele tekstvoorstellen van de Omgevingswet, die vier uitvoerings-AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van de Wet op de economische delicten. Elk artikel wordt gevolgd door een artikelsgewijze toelichting uit de parlementaire geschiedenis, zodat in één oogopslag duidelijk is wat de wetgever precies heeft bedoeld. Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht in 2021. Deze uitgave is voorzien van verhelderende overzichten, een uitgebreide begrippenlijst en een handig trefwoordenregister. Zodra de wetten en besluiten definitief in het Staatsblad staan, zal dat zichtbaar aangegeven worden in de huidige artikelen en toelichting. Wie nu dit boek leest, hoeft in 2021 dus niet helemaal opnieuw te beginnen.

 

Opgenomen zijn de volledige teksten van:

  • Omgevingswet, inclusief invoeringswet en aanvullingswetten
  • Omgevingsbesluit
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit bouwwerken leefomgeving
  • Overgangsrecht
  • Wet economische delicten

Tekstuitgave Omgevingswet 2017

Redactie: mr.dr. J.H.G. van den Broek

Verschenen: september 2017

 

In de Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst (tweede druk) vindt u de volledige tekst van de wet zoals deze zal gaan luiden met inachtneming van de Invoeringswet Omgevingswet en de diverse Aanvullingswetten Omgevingswet.De tweede druk is volledig geactualiseerd met de juni-versie van de Invoeringswet.

 

In 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. De door het parlement vastgestelde Staatsbladversie (Stb. 2016, 156) zal nog worden aangevuld met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten. Deze tekstuitgave geeft aan hoe de Omgevingswet eruit zou zien als deze wetsvoorstellen door het parlement worden aangenomen. Deze uitgave is volledig in kleur waarbij voor ieder van de wetten in een eigen kleur is weergegeven zodat de impact van iedere wet in een oogopslag duidelijk is.

De Invoeringswet Omgevingswet bevat niet alleen het overgangsrecht, maar vult de Omgevingswet aan met enige essentiële onderdelen.

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet voert enige vernieuwingen door ten opzichte van de momenteel geldende Wet bodembescherming. Die wet vervalt.

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet verbreedt de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur naar provinciale wegen en industrieterreinen. De Wet geluidhinder vervalt.

In de Aanvullingswet grondeigendom worden onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied samengebracht, vereenvoudigd, toegankelijk gemaakt en geharmoniseerd. Aan deze instrumenten wordt vrijwillige stedelijke herverkaveling als nieuw instrument toegevoegd. Verder wordt in deze aanvullingswet ook een aantal wijzigingen in de regeling van het kostenverhaal opgenomen om dit te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken.

De Aanvullingswet natuur Omgevingswet ziet op de invoeging van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet met een toereikende wettelijke basis voor nadere uitvoeringsregelgeving bij algemene maatregel van bestuur.

Deze uitgave betekent veel gebruiksgemak voor een ieder die zich wil of moet voorbereiden op de Omgevingswet.

INKIJKEXEMPLAAR

Omgevingswetboek in de praktijk
 
Contact info@omgevingswetboek.nl volg ons op LinkedIn volg ons op Twitter