Omgevingswet in een Oogopslag met Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Omgevingsregeling & invoeringsregels

Actueel

 

Aanvullingswet bodem aangenomen door Tweede Kamer

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is op 18 december 2018 door de Tweede Kamer aangenomen (TK 34 864). Alleen GroenLinks, SP en PvdD stemden tegen. Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving rond de bodem geïntegreerd in de Omgevingswet. Eerder was dit niet mogelijk, omdat bij de wet- en regelgeving op het gebied van de bodem nog een aantal andere voorstellen in behandeling waren, die niet konden wachten op integratie in de Omgevingswet. Het nieuwe wettelijke instrumentarium voor bodem berust op drie uitgangspunten: het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie); het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies) en het op duurzame en doelmatige wijze beheren van nog aanwezige verontreinigingen (beheer van historische bodemverontreinigingen). De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

 

Internetconsultatie Invoeringsbesluit Omgevingswet

Tot 21 december 2018 heeft het Invoeringsbesluit Omgevingswet open gestaan voor internetconsultatie. Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet. Het besluit regelt het overgangsrecht, vult de vier basisbesluiten van de Omgevingswet aan en zorgt voor intrekking en wijziging van zo’n 75 andere besluiten. Tot het overgangsrecht behoort onder meer de zogenoemde bruidsschat.

 

Aanvullingswet geluid ingediend bij Tweede Kamer

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is op 5 oktober 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat al geluidregels die via het omgevingsplan zullen gelden voor individuele bedrijven die geluid voortbrengen. Voor de andere belangrijke geluidbronnen – industrieterreinen, wegen en spoorwegen – worden via de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit geluid regels toegevoegd aan de Omgevingswet en het Bkl. De regels voor industrieterreinen en decentrale infrastructuur zijn nu nog opgenomen in de Wet geluidhinder. De regels over de zogenoemde geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen staan in de Wet milieubeheer. In de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit geluid worden de regels uit deze beide wetten verder vernieuwd, verbeterd en geïntegreerd.

 

AMvB’s Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

 

Internetconsultatie Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet heeft tot doel Rijksregels voor bodem toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit bodem bevatten de volgende milieubelastende activiteiten: graven in de bodem, opslaan van grond en baggerspecie, bodemsanering, toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie, toepassen van mijnsteen, het aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen. Deze regels krijgen een plek in het Besluit activiteiten leefomgeving. Tevens worden er instructieregels gesteld over het bouwen op verontreinigde grond en voor het toepassen van grond en baggerspecie. De instructieregels worden toegevoegd aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast worden het Omgevingsbesluit aangevuld en een aantal andere besluiten gewijzigd (invoeringsbepalingen).

 

Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen in werking

Op 1 juli 2018 is de wet Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen (Stb. 2018, 138 en 203) in werking getreden. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

 

Invoeringswet ingediend bij Tweede Kamer

De Invoeringswet Omgevingswet is op 29 juni 2018 bij de Tweede Kamer ingediend (TK 34 986). Het wetsvoorstel regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet ook met een aantal essentiële onderdelen aan.

 

Aanvullingswet natuur ingediend bij Tweede Kamer

De Aanvullingswet natuur Omgevingswet is op 29 juni 2018 bij de Tweede Kamer ingediend (TK 34 985). De Aanvullingswet natuur voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet, zodat die wet straks over de nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en maatregelen te treffen voor de bescherming van de natuur. De meeste inhoudelijke regels voor de bescherming van de natuur uit de Wet natuurbescherming zullen via het Aanvullingsbesluit natuur een plaats krijgen in drie algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

 

Aanvullingswet grondeigendom aangeboden aan de Raad van State

Eind maart 2018 is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voor advies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De Aanvullingswet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil . Eveneens bevat de wet een verdere vereenvoudiging van het kostenverhaal, dat al in de Omgevingswet is opgenomen. Kostenverhaal gaat over het verhalen van kosten voor investeringen in publieke voorzieningen, zoals riolering en straatverlichting.

 

 

Aanvullingswet bodem ingediend bij Tweede Kamer

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is op 22 januari 2018 de Tweede Kamer ingediend (TK 34 864). Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving rond de bodem geïntegreerd in de Omgevingswet. Eerder was dit niet mogelijk, omdat bij de wet- en regelgeving op het gebied van de bodem nog een aantal andere voorstellen in behandeling waren, die niet konden wachten op integratie in de Omgevingswet. Het nieuwe wettelijke instrumentarium voor bodem berust op drie uitgangspunten: het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie); het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies) en het op duurzame en doelmatige wijze beheren van nog aanwezige verontreinigingen (beheer van historische bodemverontreinigingen). De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

 

Internetconsultatie Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de regels rond baden en zwemmen in (semi-)openbare waterbassins. Doel van het Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet is om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van die bassins op een adequate manier te beschermen. Tegelijkertijd krijgt degene die hiertoe de gelegenheid biedt meer ruimte en mogelijkheden om zijn bedrijfsvoering zo optimaal en efficiënt mogelijk in te richten. De regels komen via dit concept-aanvullingsbesluit in het Besluit activiteiten leefomgeving te staan.

 

 

 

 

 

Omgevingswetboek in de praktijk
 
Contact info@omgevingswetboek.nl volg ons op LinkedIn volg ons op Twitter